Günsor | Konular

Memurlar 10 gün rapor alabilecek

Devlet memurlarına tek hekim tarafından verilebilecek en fazla 20 günlük rapor süresi 10 güne düşürüldü.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Hastalık raporları ve hastalık iznine ilişkin 1980 tarihli yönetmeliği yürürlükten kaldıran yönetmelik, hastalık raporlarının hangi hekimler tarafından ve ne kadar süreliğine verileceği, hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
Buna göre memurların hastalık raporları, kurum tabipliği, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenecek.
Memura tek hekim raporuyla bir defada en çok 10 gün rapor verilebilecek. Raporda kontrol muayenesi öngörülmesi halinde, tek hekim tarafından en çok 10 gün daha rapor düzenlenebilecek. Memurun bulunduğu yerde SGK ile sözleşmeli sağlık kuruluna sahip sağlık hizmeti sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle nakline imkan bulunmaması halinde tek hekimler, en çok 10 gün daha hastalık raporu düzenleyebilecek. Raporda nakle engel tıbbi sebeplerin belirtilmesi zorunlu olacak. Raporların geçerli sayılabilmesi için il sağlık müdürünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması gerekecek.
Memura bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40 günü geçemeyecek. Bu süreyi geçen hastalık raporları, sağlık kurulunca verilecek. Tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının süresinin, gösterilen zorunluluk üzerine 40 günü aşması halinde, raporun geçerli olması için resmi sağlık kurulunca onaylanması zorunlu olacak. Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilecek.
Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahalli mevzuatında tespit edilen süreler dahilinde hastalık raporları düzenleyebilecek. Ancak bu şekilde alınan raporların ülke mevzuatına uygunluğu, dış temsilciliklerce onaylanacak.
-Uzun süreli hastalık izni-
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak verilecek raporda, gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerindeyse 12 aya kadar izin verilebilecek. Azami izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak, aralıklarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınacak.
İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilen memurun izni, bu süreler kadar uzatılacak. Bu sürenin sonunda iyileşmeyen memur hakkında ise emeklilik hükümleri uygulanacak.
Uzun süreli hastalık izni kullanan memurun bu izin sonunda işe başlayabilmesi için iyileştiğine dair resmi sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi gerecek.
Memurun hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri de belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınacak.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya, saldırıya veya meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılacak.
-Hastalık izni-
Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilecek. Bu hastalık izinleri, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilirken, yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde ise misyon şefinin onayı zorunlu olacak.
Yönetmelikteki usul ve esaslara uyulmadan alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemeyecek. Hastalık raporlarının yönetmelikle tespit edilen usul ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilecek. Bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlü olacak. Bildirim yapılmasına rağmen görevine başlamayan memur, izinsiz ve özürsüz olarak görevini terk etmiş sayılarak, hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılacak.
Yıllık iznini kullandığı sırada hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, memur, kalan yıllık iznini kullanmaya devam edebilecek. Memur; yıllık iznin bittiği tarihi aşan süreyle rapor verilmesi halinde raporun bitiminde, yıllık izinle aynı gün sona eren rapor verilmesi halinde iznin bittiği tarihi müteakiben işe başlayacak.
-Refakat izni-
Memurun refakat izni alabilmesi için bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklardan birinin ya da bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmemesi halinde hayatı tehlikeye girecek bu yakınlarından birinin ağır kaza geçirdiğini veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi zorunlu olacak.
Bu halde memura 3 ay refakat izni verilebilecek ve bu süre aynı koşullarda bir katına kadar artırılabilecek. Refakat izninde memurun aylık ve özlük hakları korunacak.
Kaynak: AA