Günsor | Konular

Sağlık hizmetinde önemli değişiklikler

SGK, sağlık uygulamalarında bazı önemli değişikliklere gitti. Tedavide hangi uygulamalar değişti? Ücret alınmayacak tedaviler hangisi? İlaç yazdırırken nelere dikkat etmeli?

SİGORTALILARIN ÖDEMİŞ OLDUĞU KATILIM PAYLARI TALEPLERİ HALİNDE KENDİLERİNE GERİ ÖDENECEK
Genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları katılım payları, talepleri halinde, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenecek. İstiklal Madalyası bulunan şeref aylığı alan kişiler ile harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden bundan böyle istisnai sağlık hizmetleri için de ilave ücret alınacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları katılım payları, talepleri halinde, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenecek.
-“YEŞİL ALAN MUAYENESİ” SONUCUNDA OLUŞAN KATILIM PAYI DA ECZANELERCE KİŞİLERDEN TAHSİL EDİLECEK-
Bir önceki Tebliğ’de de olduğu gibi özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 TL öngörülen katılım payının; SGK’nın bakmakla yükümlü olmadığı diğer kişiler için 12 TL’lik katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 3 TL’lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerce kişilerden tahsil edilecek. Yeni yayımlanan Tebliğ ile ise “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payının da eczanelerce kişilerden tahsil edilmesi şartı getirildi.
Yine aynı şekilde sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile ilaç temini için eczanelere müracaat etmemesi durumunda, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki muayenelerde 3 TL indirim yapılıyor. Bu kapsamdaki kişilerin resmi sağlık hizmeti sunucularındaki muayenelerine ilişkin uygulanan 5 TL tutarındaki katılım payı ile özel ve resmi sağlık hizmet sunucularındaki “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı, yine reçete ile eczaneye ilk müracaatında eczanelerce kişilerden tahsil edilecek.
-KRONİK HASTALIKLARDA KATILIM PAYI ALINMAYACAK-
Acil servislerde verilen “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetleri, bedeli Kurumca karşılanmayan ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayeneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme yapılmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimi muayeneleri ile Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen sağlık kurumları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde katılım payı alınmayacak.
Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi”nde yer alan kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde katılım payı alınmayacak. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde de katılım payı alınmayacak.
-TÜBERKÜLOZ VE ASTIM GİBİ HASTALIKLAR İÇİN KULLANILAN TIBBİ MALZEME VE İLAÇLAR İÇİN İLAVE ÜCRET ALINAMAYACAK-
Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alabiliyor.
Ancak, yayımlanan Tebliğ kapsamında Tüberküloz, Astım, Çölyak, Zeka geriliği, şizofreni, Kronik viral hepatitler, kalp yetmezliği ve yara iyileşmesinin geciktiği durumlarda yer alan işlemlerde kullanılan tıbbi malzeme ve ilaçlar ile işlemler için ayrıca ilave ücret alınamayacak. İlave ücretler, genel sağlık sigortalıları veya bakmakla yükümlü olunan kişilerce veya sağlık kuruluşlarınca Kurumdan talep edilemeyecek.
-ÖZEL HASTANELER 100 TL’Yİ AŞAN TEDAVİ MASRAFLARINDA HASTAYA AYRINTILI FATURA VERECEK-
Öte yandan, kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı başvuru numarası altında hastaya yapılan işlem bedellerinin toplamı 100 TL’yi aşıyorsa, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, şekli Kurumca belirlenecek bir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorunda olacak. Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorunda olacak. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da sağlanabilecek.
-GAZİLERDEN İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLAVE ÜCRET ALINACAK-
Daha önce, İstiklal Madalyası bulunan şeref aylığı alan kişiler ile harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden sadece otelcilik hizmetleri için ilave ücret alınırken, bundan böyle istisnai sağlık hizmetlerinde de ilave ücret alınacak.
Bir önceki Tebliğ’de ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetleri listesinde “acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri” ibaresi yer alırken, bu madde yeni yayımlanan Tebliğ’de “Acil servislerde verilen “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri” şeklinde değiştirildi.
-SAĞLIK KURULUŞLARI TEK YATAKLI ODALARDA “STANDART YATAK TARİFESİ”NİN 3 KATINI GEÇMEMEK KAYDIYLA İLAVE ÜCRET ALABİLECEK-
Sözleşmeli sağlık kurumları, asgari banyo, tv ve telefon bulunan; 2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için “Standart yatak tarifesi” işlem bedelinin 1.5, tek yataklı odalarda ise 3 katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilecek. Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise en fazla “Gündüz yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret alınabilecek.
-İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE, SİGORTALILARDAN İŞLEM BEDELLERİNİN 3 KATINI GEÇMEMEK KAYDIYLA İLAVE ÜCRET ALINABİLECEK-
Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen istisnai sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden işlem bedellerinin 3 katını geçmemek üzere ilave ücret alabilecek.
İlave Ücret Alınabilecek İstisnai Sağlık Hizmetleri ise şöyle:
“-Robotik cerrahi yöntemi ile yapılan işlemler
-Kanama diyatezi ve kalp yetmezliği olan hastalar hariç Prostata Lazer Tedavisi veya Plazmakinetik Tedavisi
-Suda doğum, Epidural anestezi ile doğum
-Penil Protez implantasyonu (çok parçalı)
-Kataraktta fakoemülsifikasyon + multifokal İOL uygulaması
-Diş protez işlemleri
-Robotik rehabilitasyon sistemi uygulamaları
-Kapsül endoskopi.”
İLAÇ YAZDIRIRKEN BAZI NOKTALARA DİKKAT
Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek istisna olmak kaydıkya bazı ilaçlar bundan böyle hasta raporlu olsa dahi en fazla 1 aylık doza kadar ödenecek. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınacak. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, tüberküloz, astım, çölyak, zeka geriliği, şizofreni, kronik viral hepatitler, kalp yetmezliği ve yara iyileşmesinin geciktiği gibi durumlarda yer alan işlemlerin laparoskopik, perkütan, endoskopik, endosonografik, mikrocerrahi, robotik cerrahi gibi yöntemlerle yapılması halinde yapılan işlem, Kurumca karşılanacak. Ancak ayrı kodu bulunan laparoskopik, perkütan, endoskopik, endosonografik, mikrocerrahi, robotik cerrahi gibi yöntemlerle yapılan işlemler kendi puanı esas alınarak Kurumca ödenecek.
Ancak bazı istisnai işlemlerin robotik cerrahi yöntemi ile yapılması durumunda işlem puanlarına yüzde 50 ilave edilerek Kuruma fatura edilecek.
-FİZİK TEDAVİ “AYAKTAN TEDAVİ UYGULAMASI” KAPSAMINDA FATURALANDIRILACAK-
Sağlık raporu ile yapılması gerekli görülen hiperbarik oksijen tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ESWL, ESWT tedavilerinde; ayaktan başvurularda tedavi için sağlık raporu düzenlendikten sonra tedavinin sonraki günlerde aynı veya başka bir sağlık hizmeti sunucusunda yapılması halinde, bu sağlık raporu ile yapılan tedavi başvuruları "ayaktan tedavide ödeme” uygulaması kapsamında faturalandırılacak.
-EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BEDELLERİ HİZMET BAŞINA ÖDEME YÖNTEMİ İLE FATURALANDIRILACAK-
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucuları bünyesinde oluşturulan evde sağlık hizmeti vermek üzere kurulmuş olan birimlerce verilen sağlık hizmeti bedelleri hizmet başına ödeme yöntemi esas alınarak faturalandırılacak.
Hastaya kullanılan her türlü tıbbi malzemenin sağlık hizmeti sunucusu tarafından temini zorunlu olacak. Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yer alan tıbbi malzemeler hariç olmak üzere tıbbi malzeme ile sağlık hizmeti sunucusu tarafından temin edilen ilaçların bedelleri ilaveten faturalandırılabilecek. Reçete edilmesi halinde ilaçlar sözleşmeli eczanelerden temin edilecek.
İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yatarak verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri, SUT eki EK-9 Listesinde yer alıyorsa “tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme” yöntemi ile EK-9 Listesinde yer almıyorsa, “hizmet başına ödeme” yöntemi ile fatura edilecek. Ancak, EK-9 Listesinde yanında (*) işareti bulunan işlemler ve SUT metninde EK-9 Listesi üzerinden faturalandırılacağı belirtilen işlemler dışında kalan EK-9 Listesindeki işlemler, üçüncü basamak sağlık kurumları tarafından SUT eki EK-8 Listesinden de fatura edilebilecek. Üçüncü basamak sağlık kurumları; yanında (*) işareti olmayan işlemleri EK-8 veya EK-9 Listelerinin hangisini esas alacaklarına ilişkin tercihlerini Ocak ve Temmuz aylarında MEDULA Sisteminde belirtecekler.
-SAĞLIK KURULUŞU “ACİL” KAPSAMINA GİRMEYEN İŞLEMİ “ACİL” DİYE FATURALANDIRIRSA, HASTANIN KATILIM PAYI DA ONLARDAN ALINACAK-
Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü sağlık hizmeti sunucuları acil servis hizmetlerini Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile konuya ilişkin Başbakanlık tarafından yayımlanan Başbakanlık genelgeleri ve Kurum mevzuatı doğrultusunda yürütecekler. Acil servisine müracaat eden ve muayeneleri sonucunda acil olmadığı tespit edilen kişilerin tedavi giderleri “Yeşil alan muayenesi” adı altında yer alan işlem bedeli üzerinden Kurumca karşılanacak. Muayene sonucunda acil olduğu tespit edilenler için ise SUT’te yer alan ilgili hükümler uygulanacak.
Ancak sağlık hizmeti sunucularınca acil servislerde verilen ve Kuruma acil sağlık hizmeti olarak faturalandırılan hizmetlerin Kurumun inceleme birimlerince acil hal kapsamına girmediğinin tespit edilmesi halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri ödenmeyecek ayrıca kişilerin ödemesi gereken katılım payı tutarı sağlık hizmet sunucularının alacağından mahsup edilecek.
-HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ BEDELLERİ SGK TARAFINDAN KARŞILANACAK-
Hiperbarik oksijen tedavisi ( HBO) bedelleri, bünyesinde hiperbarik oksijen tedavi merkezi bulunan Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunda veya “Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında faaliyet sürdüren Kurumla sözleşmeli özel merkezlerde yapılması halinde SGK tarafından karşılanacak.
HBO tedavisine raporun düzenlenme tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde başlanması gerekiyor. Tedaviye başladıktan sonra tedavinin yapıldığı merkezin uzman hekiminin onayı ile tedaviye bir defada kesintisiz en fazla yedi gün ara verilebilecek. Tedaviye yedi günden daha uzun süre kesintisiz ara verilmesi halinde maksimum seans sayısı dikkate alınarak yeni rapor düzenlenecek.
Bir hasta için günde en fazla bir seans HBO uygulaması bedeli Kurumca karşılanacak. Ancak ani işitme kaybı ve acil hastalarda, tedavinin başladığı gün dahil en fazla yedi gün boyunca günde birden fazla seans HBO uygulaması bedeli Kurumca karşılanacak.
-RADYO CERRAHİ YÖNTEMİ İLE TEDAVİLERDE ÜCRET BEDELİNİN KARŞILANMASINDA ŞARTLAR AĞIRLAŞTIRILDI-
Yeni Tebliğ kapsamında, SGK tarafından radyo cerrahi yöntemleri ile tedavi bedellerinin karşılanabilmesi için; cyberknife tedavisinde radyasyon onkolojisi uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu, gammaknife tedavisinde en az 2 beyin cerrahi ve en az bir radyasyon onkolojisi uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekecek.
-FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BEDELLERİNİN KARŞILANMASI İÇİN RAPOR İSTENECEK-
Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin Kurumca faturalandırılabilmesi için sağlık raporunun düzenlenmesi gerekiyor.
Söz konusu işlemde tedavi bedelinin karşılanması için 30 seansa kadar olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince; 31-60 seansa kadar olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurumu sağlık kurulunca, 60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumu sağlık kurulunca sağlık raporu düzenlenmesi gerekiyor.
Ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında bir hastaya günde en fazla bir seans, yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında ise aynı bölge için bir seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemi bedeli Kurumca karşılanacak.
Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynı bölgeden toplam 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanacak. Aynı bölge için bir yıl içinde en fazla iki sağlık raporu düzenlenebilecek.
Yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında; fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması dışındaki sağlık hizmetleri “hizmet başına ödeme yöntemi” ile faturalandırıldığında Kurumca karşılanacak.
-BEDELİ SGK TARAFINDAN KARŞILANAN YATARAK UYGULANAN FİZİK TEDAVİLERİ BİR YIL İÇİNDE 60 SEANSI GEÇEMEYECEK-
Bedeli SGK tarafından karşılanan yatarak uygulanan fizik ve rehabilitasyon tedavilerinde özel sağlık hizmet sunucularınca yapılan tedaviler bir yıl içerisinde 60 seansı geçemeyecek.
Uygulamalar fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerin gözetiminde yapılacak. Fizik tedavi ve rehabilitasyon seansları 60 dakika olarak kabul edilecek.
-ESWT İŞLEMİ DİĞER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON İŞLEMLERİ İLE BİRLİKTE FATURALANDIRILAMAYACAK-
Ekstrakorporeal şok dalgası (ESWT) tedavisi için gereken uzman hekim raporu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji ile spor hekimlerinden biri tarafından düzenlenecek.
ESWT tedavisi, sadece epin calcanei, plantar fasiit, epikondilit ve kalsifik tendinit tanılarında uygulanması halinde bedelleri Kurumca karşılanacak.
Bir hasta için bir yıl içinde farklı vücut bölgelerinden olmak şartıyla iki kez, aynı bölgeden bir kez olmak üzere uygulanan ESWT işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanacak. Ekstremitelerdeki sağ ve sol bölgeler ayrı bölge olarak değerlendirilecek.
ESWT işlemi diğer fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri ile birlikte faturalandırılamayacak.
Öte yandan, robotik rehabilitasyon sistemi uygulaması için gereken sağlık kurulu raporu, üçüncü basamak sağlık kurumlarında fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin katıldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenecek.
Robotik rehabilitasyon sistemi uygulaması işlemi diğer fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri ile birlikte faturalandırılamayacak. Bir hasta için bir yılda en fazla 30 seans uygulanabilecek. Her bir robotik rehabilitasyon sistemi için günlük en fazla 15 hasta faturalandırılabilecek.
-SPOR HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA BİR YILDA AYNI BÖLGEDEN TOPLAM 30 SEANSA KADAR İŞLEMİN BEDELİ KURUMCA KARŞILANACAK-
Resmi sağlık kurumlarında görevli; spor hekimlerince sunulan spor hekimliği uygulamalarının bedelinin Kurumca karşılanabilmesi için bu hekimler tarafından, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimlerince sunulan tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uygulamalarının Kurumca bedelinin karşılanabilmesi için bu uzman hekimler tarafından sağlık raporu düzenlenmesi gerekecek. Düzenlenecek raporda uygulanacak tedavi ve tedavi süresi belirtilecek.
Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynı bölgeden toplam 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına ait bedeller Kurumca karşılanacak. Aynı bölge için bir yıl içinde en fazla iki sağlık raporu düzenlenebilecek.
-KEMOTERAPİ İLAÇLARININ HASTAYA KULLANILAN MİKTAR KADARI FATURA EDİLEBİLECEK-
Beş iş günü sonra yürürlüğe alınacak madde kapsamında robotik kemoterapi ünitesi olan sağlık tesislerinde kemoterapi ilaçlarının hastaya kullanılan miktar kadarının fatura edilmesi mümkün olacak. Uygulamanın esasları Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacak.
KALP NAKLİ SONRASI DESTEK SAĞLAYAN CİHAZLAR SADECE SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YETKİ VERECEĞİ MERKEZLERDE KULLANILACAK
Kalp nakli sonrası en az 6 ay gibi uzun süreli destek sağlayan cihazlar yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan merkezlerde kullanılacak. Bu merkezlerde oluşturulacak biri nakil sorumlusu kalp ve damar cerrahı olmak üzere, 2 kalp ve damar cerrahı ve bir kardiyologdan oluşan konsey kararı mutlak olacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Tebliğ içerisinde yer verilen ve 5 iş günü sonunda yürürlüğe girecek olan madde kapsamında nöropatik ağrıda ilaç kullanımı için Pregabalin; üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilecek.
-NAKİL SONRASI UZUN DESTEK CİHAZLARI BAKANLIĞIN RUHSATLANDIRDIĞI MERKEZLERDE KULLANILACAK-
Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış kalp nakli yapılmasına müsaade edilen merkezler dışında ki kalp ve damar cerrahisi (açık kalp operasyonları) uygulanan hastanelerde ve farklı endikasyonlarda kullanım Sağlık Bakanlığı bilim kurulu tarafından onaylanması kaydı ile mümkün olacak.
En az 6 ay gibi uzun süreli destek sağlayan cihazlar yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından Kalp nakli Merkezi olarak ruhsatlandırılmış merkezlerde kullanılacak. Bu merkezlerde oluşturulacak biri nakil sorumlusu kalp ve damar cerrahı olmak üzere, 2 kalp ve damar cerrahı ve bir kardiyologdan oluşan konsey kararı mutlak olacak.
Total yapay kalp kullanımı kalp yetmezliği tanısı ile acil kalp nakli programına alınan uzun süreli parakorporeal ve intrakorporeal ventrikül destek pompalarının kullanılamadığı tıbbi durumlarda geçerli olacak. Bu durumlar ise şunlar:
“Çıkartılamayan kardiyak trombüs; Ventriküler seviyede intrakardiyak şant varlığı (Qp/Qs oranı 2 ve üzeri olan); Çıkartılamayan kardiyak tümör varlığı; Çoklu mekanik kapak olması; Ciddi aort ve pulmoner kapak yetmezliği; Kalp nakli sonrası gelişen kalp yetmezliği olguları veya daha önceden yapılmış kalp nakli rejeksiyonu olgularında; Ciddi hipertrofik kardiyomiyopati.”
-TRAFİK KAZASI SONRASI BEDELİ KARŞILANACAK GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER İÇİN AYRI FATURA-
Bir önceki Tebliğ’de “Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) sağlık raporu ile temin edileceği belirtilen gözlük/ cam/ çerçeve reçeteleri için diğer reçetelerden ayrı tek bir fatura düzenlenecek” ibaresindeki “gözlük/ cam/ çerçeve” Yeni yayımlanan Tebliğ’de “görmeye yardımcı tıbbi malzeme” şeklinde değiştirildi.
Öte yandan, trafik kazası nedeniyle SGK tarafından karşılanacak görmeye yardımcı tıbbi malzemeler için diğer reçetelerden ayrı tek bir fatura düzenlenecek.
Tebliğ de ayrıca bazı hastalıklar için hasta katılım payından muaf ilaçlar listesi ve fiyat listelerine de yer verildi.
ANKA