Günsor | Konular

SGK’lının rapor parası

Okurumuz İsmail Sertçivi “Özel bir şirkette yaklaşık 2 buçuk yıldır çalışmaktayım. Bir trafik kazası sonucu (iş kazası değil) 3 aylık bir heyet raporu aldım. Evde istirahattayım. Bu dönem içerisinde iş görememezlik ödeneği alabilir miyim? İşten çıkarılsam dahi bu ödeneği alabilir miyim? Bu dönem içerisinde düzenli olarak sigortam yatar mı?” diye soruyor.

Okurumuz İsmail Sertçivi “Özel bir şirkette yaklaşık 2 buçuk yıldır çalışmaktayım. Bir trafik kazası sonucu (iş kazası değil) 3 aylık bir heyet raporu aldım. Evde istirahattayım. Bu dönem içerisinde iş görememezlik ödeneği alabilir miyim? İşten çıkarılsam dahi bu ödeneği alabilir miyim? Bu dönem içerisinde düzenli olarak sigortam yatar mı?” diye soruyor.
Konunun bir çok kişiyi ilgilendirmesi nedeniyle biraz daha ayrıntılı açıklanmasında yarar var. Sigortalıların hastalıkları nedeniyle çalışamadıkları sürede gelir kayıplarını önlemek için, geçici iş göremezlik ödeneği (istirahat parası) verilmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneği;
a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,
b) Hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğramaları halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, verilmektedir.
Bu 2 gün için (iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmelerinde aksine hüküm yoksa) işverenlerin ücret ödeme yükümlülüğü yoktur. Ancak işverenler dilerse hem iki gün için, hem de diğer istirahat süreleri için bir çalışma karşılığı olmadan atıfet kabilinden (iyilik olsun diye) ücretini ödemesi ve sigorta primlerini ödemesi mümkündür.
Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas tutulacak günlük kazanç; hastalık halinde iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki son 3 ay içindeki prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır.
***
İstirahat raporlarının düzenlenmesi
İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.
Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir.
Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.
Sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporları sağlık kurulunca verilir.
İşyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.
***
Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi
Geçici iş göremezlik ödeneği, buna ilişkin belge veya bilgilerin SGK’na intikalini takip eden yedi iş günü içinde geçmiş süreler için sigortalıların kendilerine, kanuni temsilcilerine, vekillerine veya sigortalının banka hesap numarasına ya da PTT Bank Şubelerine ödenmesi hususunda SGK yetkilidir. Ancak, on günü aşan istirahat sürelerinde ödemeler, asgari on günlük tutar kadar yapılır.
Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.
***
Rapor parası alabileceksiniz
Yukarıda etraflıca açıklanan uygulamalar çerçevesinde hastalıktan önceki bir yıl içinde 90 gün sigorta priminiz yatmış olduğundan ayakta tedavilerde günlük kazancının 2/3’ü, yatarak tedavide 1/2’ si tutarında geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. Bununla ilgili olarak (yukarıda belirtilen iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmelerinde aksine hüküm yoksa) işverenlerin istirahatli olunan sürelerde ücret ödeme yükümlülüğü yoktur. Dolayısıyla ücret ödenmediğinden sigorta primi de yatırılmaz.
Resul KURT