Günsor | Konular

Şubat ayında SGK gün sayısı nasıl hesaplanacak

Özellikle 28-29 gün olan şubat ve 31 gün olan diğer aylarda sigortalıların gün sayıları konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Sigortalıların tam ay çalışması halinde SGK gün sayıları 30 gün olacaktır. Şubat ayında sigortalıların SGK prim gün sayılarının ne olması gerektiği konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle şubat ayında rapor alan, ücretsiz izin kullanan sigortalıların prim gün sayılarının ne olması gerektiği konusunda tereddütler bulunmaktadır.

Şubat ayında SGK gün sayısı nasıl hesaplanacak
Resul KURT
www.resulkurt.com
info@resulkurt.com
Özellikle 28-29 gün olan şubat ve 31 gün olan diğer aylarda sigortalıların gün sayıları konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Sigortalıların tam ay çalışması halinde SGK gün sayıları 30 gün olacaktır.
Şubat ayında sigortalıların SGK prim gün sayılarının ne olması gerektiği konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle şubat ayında rapor alan, ücretsiz izin kullanan sigortalıların prim gün sayılarının ne olması gerektiği konusunda tereddütler bulunmaktadır.
Sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının, prime esas kazançlarının, yıllık ücretli izin gün sayılarının, izin ücretlerinin, işe başlama ve işten çıkış tarihleri ile işten çıkış nedenlerinin girişi, "Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de belirlenmiştir.
Şubat ayında, tam ay çalışanlar için ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay / dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak SGK'ya bildirim yapılacaktır.
Örneğin özel sektöre ait bir işyerinde çalışan sigortalı Ali Bey, 2010 Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2010 Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, şubat ayının 28 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 olarak sisteme girilecektir.
Ay / dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, 30 gün olacaktır. Yani, şubat ayında tam ay çalışan ve 28 Şubat'ta işten ayrılan sigortalının SGK gün sayısı 30 olarak bildirilecektir.
Ay / dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay / dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
Örneğin, özel sektöre ait bir işyerinde çalışan sigortalı Veli Bey 17 / 02/ 2010 tarihinde işe başladığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2010 Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 12 gün olarak, işe başlama tarihi ise 17 / 02/ 2010 olarak sisteme girilecektir.
İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
Ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılan ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay / dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, 30 gün olacaktır.
Ay/dönemin ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları 30 olarak girilecektir.
Örneğin, özel sektöre ait bir işyerinde çalışan sigortalı Selim Bey 01 / 02/ 2010 tarihinde işe başladığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2010 Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 28 gün olarak değil 30 gün olarak, işe başlama tarihi ise 01 / 02 / 2010 olarak sisteme girilecektir.
Ay/dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay / dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler için de ücret almadığı günlerin bulunması durumunda, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili ay / dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.
Ay / dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay / dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay / dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır. Örneğin, ücretsiz izin, rapor vb nedenlerle eksik gün olması halinde ay içinde çalışılan gün sayısı kadar SGK'ya bildirim yapılacaktır.
Örneğin, özel sektöre ait bir işyerinde çalışan sigortalı Avni Bey, 2010 Şubat ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının 2010 Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 18 olacaktır.